За да го превземете Вашиот резултат од нашата веб страна, следете ги следните чекори:

If you want to download your results from our website, follow the procedure:

Për të mar rezultatin tuaj nga faqja jonë zyrtare, ndjekni hapat e mëtutjeshme:

1. Во полето „ВАШ КОД“ внесете го кодот кој се наоѓа на крајот од упатството назначен како ВАШ КОД.

(Доколку резултатот е обработен ќе Ви се појави поле за внес на валиден е-маил. Доколку резултатот не е обработен ќе Ви биде прикажана пораката, постапката повторете ја за одреден временски период.)

1. In field "YOUR CODE NUMBER" Fill in box with the code number which is at the end of your instructions.

(If the result is ready, you will see a box to fill in your mail address. If the result is not ready yet, you will get a message to repeat the procedure some time later.)

1. Në paragrafin "KODI JUAJ" vendoseni kodin tuaj i cili gjendet në fund të udhëzimit i shënuar si KODI JUAJ.

(Në qoftë se rezultati është i përpunuar do tju paraqitet paragraf ku tregon që e-mail është i sakt. Në qoftë se rezultati nuk është I përpunuar, do tju paraqitet një mesazh, procedura është që duhet ta përsëritni përsëri për një periudh të shkurtër kohore

2. Во полето „Е-МАИЛ“ внесете го Вашиот валиден е-маил и Кликнете „ПРЕВЗЕМИ“.

((Доколку резултатот за кратко не пристигне во фолдерот Inbox, проверете дали се наоѓа во фолдерот Spam).

2. In field „E-MAIL“ fill in your valid e-mail address and Click „DOWNLOAD“.

((If you do not recieve the result in the Ibox, check in the Spam folder).

2 Në paragrafin " E-MAIL" vendoseni e-mailin tuaj dhe klikoni "MERENI".

((Në qoftë se për shkurt kohë rezultati nuk arrin në folderin Inbox, kontrolloni nëse ndodhet në folderin Spam).

ВАШ КОД
YOUR CODE
KODI JUAJ

ВАШ Е-МАИЛ